Založ si blog

3. sv. vojna v proroctvách: sme na pokraji biblickej Apokalypsy?

Naprieč históriou existujú proroctvá o veľkej vojne, ktorá ešte len má prísť.  Všetky sa pri tom až neuveriteľne zhodujú.

 

Tie národy, ktoré sa budú stavať proti zákonom Krista, zahynú ohňom.

Francesca de Billianteová, 1935

 

Obsah

Verše z Biblie

Proroctvá

Podivné sny obyčajných ľudí

 

Verše z Biblie

O tých, ktorí odmietajú Božie prikázania

Hrmot preniká až do končín zeme, pretože Pán má spor s národmi; On sa súdi s každým človekom, zlých odovzdá meču – hovorí Pán. Toto hovorí Pán zástupov: Hľa pohroma ide z národa na národ, zo stráni zeme dvíha sa veľká búrka. A pán ich porazí v ten deň od jedného konca zeme po druhý, neoplačú, nezoberú a nepochovajú ich, budú hnojom na povrchu poľa.

Jer 25:31-33

Vy však, čo ste opustili Pána, čo ste zabudli na Môj svätý vrch, čo ste prestierali stôl pre Gada a napĺňali nápoj Ménimu, určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal a neodpovedali ste, lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé, a vyvolili ste si, čo som nechcel.

Iz 65:11-12

Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. Ani starý svet neušetril, ale zachránil  Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad,  čo čaká bezbožných.

2Pt2:4-6

Nezľutoval sa nad nimi, ale zahubil celý rod, lebo sa vystatoval svojimi hriechmi.

Sir 16:10

Oheň vzplanie v kruhu tých, čo pášu hriech , a v národe, ktorý neverí, rozplamení sa Boží hnev.

Sir 16:7

A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik?

1Pt4:18

 

Ďalšie podobné výroky: Jer50, Jer51, Jer21:13, Ez25:1, Iz41, Ez24:20, Jer15, Ez28:6-8, Ez23:22, Ž37, Ž78:49, Iz24:20, Iz42:24-25, Sir5:8, Iz1:28, Jer4:16-18, Jer30:23-24, Jer6:15

 

O tých, ktorí plnia Božie prikázania

Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. Slnko sa zmení na tmu a Mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný deň Pána. A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.

Joel3:3-5

 

Toto hovorí Pán: ´Ako keď sa nájde mušt na strapci a povie sa – Neznič to, lebo v tom je požehnanie! – tak urobím kvôli svojim sluhom, aby nebolo všetko zničené.´

Iz65:8

Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: ´Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si Môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude na tebe horieť.´

Iz43:1-2

Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov; zachráni ma tvoja pravica.

Ž138:7

O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky. V nešťastí zahanbení nebudú a v čase hladu budú nasýtení.

Ž37:18-19

I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojim útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých svojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku Mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná Moje meno. Keď ku Mne zavolá, Ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Ž91:7-16

Ďalšie podobné výroky: Iz50:10, Iz40:30, Sir40:8, Jn2:16-18, Jer30:10-11, Sir4:33, Mudr3:1

Čo treba robiť

Zrazu ohlasujem niektorému národu a niektorému kráľovstvu, že ho vykynožím, zničím a vyhubím. Ak sa však ten národ odvráti od zla, ktoré som mu vytýkal, oľutujem nešťastie, ktoré som zamýšľal naň dopustiť.

Jer18:7-8

Lebo milosrdenstvo a hnev sú u neho. Mocne však pôsobí odprosenie , aj keď uplatňuje svoj hnev: ako vie byť milosrdný, tak vie aj trestať;

Sir16:12

Keď budete volať ku Mne, keď prídete a budete sa ku Mne modliť, vyslyším vás.

Jer29:12

Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku Mne celým svojim srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.

Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.

Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže.

Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia a nech hovoria: ´Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy;´ prečo by mali vravieť medzi národmi: ´Kdeže je ich Boh?´

Joel2:12-17

(Kniha proroka Amosa hovorí o budúcej obrovskej vojne, ktorá ešte nenastala, a ktorá zničí množstvo malých národov pre ich bezbožnosť. Mnohí západní kazatelia veria, že tam je súčet národov, ktoré budú úplne zničené práve v Tretej svetovej vojne.)

 

Proroctvá

Henry Gruver, evanjelista, 1984

„Ako som sa pozrel dolu na zem, videl som obrovské množstvo lodí a lietadiel. Videl som, ako prichádzajú spoza Nórska. Nachádzali sa medzi Spojenými Štátmi a Európou. Doslova zakrývali celý Atlantický oceán.

Chcel som vedieť, čo sa stane s Amerikou. Tam vôbec nevedeli čo sa deje! Boli úplne slepí. Potom som videl množstvo ponoriek. Bol som prekvapený, ako blízko pobrežia sa nachádzali. Boli v našich výsostných vodách! A potom som videl ako vypúšťali hlavice! Zasiahli snáď všetky mestá na východnom pobreží USA. Pozrel som sa na severozápad krajiny, tam, kde býva moja rodina. Aj tam som videl ponorky. Videl som, ako ich rakety zasiahli mestá na západnom pobreží.

Plakal som a povedal som: ´Ó Bože, Bože môj. Kedy sa to stane a čo bude znakom, že to prichádza?´ A počul som hlas, ktorý povedal: ´Keď Rusko otvorí svoje brány a dovolí masám odísť. Celý svet bude slobodný na dopravu, bývanie, cestovanie más, zbrane budú v skladoch a všade sa bude hovoriť len o mieri a bezpečí. Vtedy príde náhle ničenie. Takto to bude vypadať, keď to príde.´

Náhle z kopcov vyšľahol obrovský dym a rieky lávy sa valili dolu do údolia rovno na pláže pred okupantov. Hrôzu bolo badať na ich tvárach. Otočili sa a utekali späť do mora, utekali aby si zachránili životy, keď sa more za nimi začalo odparovať. A počul som hlas Pána, ktorý povedal: ´Mám ľudí v tejto krajine a Ja vám nedovolím, aby ste sa ich dotkli, pretože sú to Moji ľudia! Oni boli vybraní a Ja si svojich vybraných ochránim! Pretože stále mám pre nich prácu v tejto krajine a v mnohých iných.´“

 

henry-gruver-russian-invasion-of-america-last-days

(http://americaslastdays.blogspot.sk/p/henry-gruver-russian-invasion-of-america.html)

Mních z Werlu, Kolín, 1801

„Bude hrozná vojna; na jednej strane budú ľudia žijúci tam kde Slnko vychádza, na druhej budú tí, ktorí žijú tam kde Slnko zapadá. Rusko pošle obrovské masy vojakov a kozáckej kavalérie. Bude sa bojovať dlhý čas bez toho, aby bol známy víťaz. Až sa všetko dostane k rieke Rýn. Tam sa behom troch dní bude bojovať tak ťažko, že celá rieka sčervenie. Táto vojna príde, keď bude veľké pohŕdanie náboženstvom. Keď nikto už nebude chcieť viac poslúchať, keď chudobný sa nebude dať rozoznať od bohatého, keď sa ľudia úplne poddajú nečistým slastiam, keď nespravodlivosť dosiahne vrcholu verte, že ten čas je už blízko. Čo bude nasledovať po boji: Mier sa k tebe navráti, Nemecko; Francúzsko obnoví kráľovstvo; pastier prinesie stádo do svojej ohrady.“

 

David Wilkerson, americký evanjelista známy a populárny aj u nás

„Amerika bude zničená ohňom! Náhle ničenie prichádza a len málo ľudí sa zachráni. Neočakávane, v jednu hodinu vodíkový holokaust pohltí Ameriku a tohto národa viac nebude. Stane sa tak, pretože Amerika sa prehrešovala proti Najsvätejšiemu. Boh bude súdiť Ameriku pre jej násilie, zločiny, vraždenie miliónov detí, podporu homosexuality a masochizmu, korupciu, alkoholizmus, užívanie drog, falošnú zbožnosť, rozvody a cudzoložstvá, obscénnosti a pornografiu, zneužívanie detí, podvody, krádeže, neslušné filmy ako aj jej okultné praktiky.

Príde náhly útok z Ruska. Po Veľkom holokauste nastane totálnym ekonomický kolaps Ameriky.“

 

Sv. Ján z Kronstadtu, ruský kňaz

„Rusko, ak odpadneš od svojej viery, a mnoho intelektuálov už odpadlo, už viac nebudeš Ruskom, Svätým Ruskom. A ak už nebude viac pokánia u ruských ľudí – potom koniec sveta bude na blízku. Boh ti odníme tvojho zbožného Cára a pošle ti bič v podobe človeka bezbožného, krutého, seba-dosadeného za vládcu, ktorý zaleje celý svet  krvou a slzami.

 

Johanson, Skandinavia, 1907

„Veľká invázia z východu sa bude viesť na širokom fronte medzi severnou Škandináviou, Nemeckom a severným Talianskom.“

 

Francesca de Billianteová, 1935

„Tie národy, ktoré sa budú stavať proti zákonom Krista, zahynú ohňom.

Vidím žltých bojovníkov a červených bojovníkov, ako postupujú proti ostatnému svetu. Európa bude úplne zamorená v žltej mlhe, ktorá bude hubiť dobytok na poliach.“

 

Matka Elena Leonardiová, Taliansko, 20. stor.

„Oheň zostúpi na celú zem a bude zničená veľká časť ľudstva. Bude to čas beznádeje pre bezbožných – budú kričať a so satanským rúhaním prosiť, aby ich skryli hory, a budú sa snažiť nájsť útočisko v jaskyniach, ale márne … tí, ktorí sa odmietnu kajať za svoje hriechy, zahynú v ohnivom mori!

Požehnaní budú tí, ktorí budú úprimne oddaní Márii. Rusko bude takmer úplne spálené.“

 

george-washington-vision-america_mark

(http://americaslastdays.blogspot.sk/p/george-washington-vision-american.html)

Tretie fatimské proroctvo, neofic.

“Väčšia polovica ľudstva bude tragickým spôsobom zničená atómovou vojnou. Vznikne veľký náboženský konflikt, Islam zaútočí na  kresťanstvo. Vzniknú veľké pohoršenia v Cirkvi i v reholiach. Boh dopustí na ľudstvo ľadovec, ostré zimy, horúce letá, povodne, oheň, zemetrasenia, nepríhodný čas, katastrofy, ktoré budú  pozvoľna ničiť zem. …

Ak sa ľudia obrátia a začnú robiť pokánie, modliť sa  a konať skutky milosrdenstva, svet môže byť zachránený. A keď sa neobráti, tak zahynie. … Istý človek, ktorý zaujíma vo svete vysoký post, bude zabitý a to vyvolá atómovú vojnu, ktorá zapríčiní strašné zničenia vo svete.”
(Toto je jedna verzia fatimského prorctva, tzv. neoficiálna. Mnohí hovoria, že je to len podvrh. Dal som to tu však preto, pretože udalosti líči presne tak isto, ako všetky ostatné proroctvá o 3. Svetovej vojne– proste to sedí. Okrem toho sa hovorí, že Vatikán nezverejnil celé posolstvo, ale len jeho časť. Toto by mohla byť práve tá nezverejnená časť.)

 

Tretie fatimské proroctvo, oficiálne, zjavené 26. Júla 2000 pápežom Jánom Pavlom II.

“Po dvoch častiach, ktoré som už vysvetlila, videli sme po ľavej strane Našej Pani tak trochu vyššie anjela, ktorý mal v ľavej ruke ohnivý meč. Šľahali z neho ohne a zdalo sa, že tieto plamene by mali podpáliť svet. Ohne však hasli, keď prišli do styku s jasom, ktorý vychádzal z pravej ruky Našej Pani, ktorú mala obrátenú smerom k anjelovi. Anjel s pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ …

Rozliční ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby z korkového duba. Svätý Otec predtým, než tam prišiel, prešiel mestom, ktoré bolo spolovice zničené, a veľmi trasľavým krokom, zničený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, ktoré ležali na ceste. Keď prišiel na vrchol hory, kľakol si pod tým veľkým krížom. Vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí naňho strieľali z pušiek i šípmi. Takisto zahynuli jedni po druhých aj ďalší kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, rôzni laici, muži a ženy rozličných skupín a postavenia.”

 

Otec Augustín, ktorý býva vo Fatime, dostal od Pápeža Pavla VI. dovolenie na návštevu sestry Lucie v Koimbre a ona mu povedala:

Otče, Matka Božia je veľmi smutná, lebo málokto prejavil záujem o Jej predpovede z roku 1917. Ver mi, otče, Boží trest príde. Onedlho  sa veľa duší zatratí a veľa štátov zmizne z povrchu zeme.“

 

Podivné sny obyčajných ľudí

Áno, je skutočne pravda, že sa niektoré sny, ktoré sa mi snívali, vyplnili … Snívalo sa mi, že nás Nemci zasa bombardujú, že zasa bombardujú Londýn. Ale tento krát na nás už nezhadzovali bomby z lietadiel. Snívalo sa mi, ako som stál v okne a videl som, ako zrazu medzi domy dopadla malá okrídlená bomba a potom nastala mohutná explózia. O tri roky sa to udialo. Bolo to presne ako scéna z toho sna.

Anglický spisovateľ Graham Greene pre austrálsku rozhlasovú stanicu ABC

(zbraň, o ktorej sa mu snívalo, bola pravdepodobne raketa V1, predchodkyňa slávnejšej V2)

Neznámy užívateľ; mail, ktorý prišiel pastorovi Timovi

„Drahý pastor Tim

V októbri 2011 v skorých ranných hodinách som mal desivý sen. V sne som ja a zopár iných kresťanov oslavovali vonku nejaký sviatok, asi Deň nezávislosti. Pozerali sme akúsi leteckú prehliadku, keď náhle začali z oblohy padať parašutisti. Myslím, že tí muži boli Číňania.  Ako náhle pristáli na zem, začali po nás strieľať a všetci ľudia utekali, aby si zachránili holé životy. Vďaka Bohu, mne a mojim priateľom sa podarilo utiecť a schovať sa na neznámom mieste. Verím tomu, že Boh varuje Svojich ľudí pred tým, čo v budúcnosti príde.“

 

Neznámy užívateľ; mail, ktorý prišiel pastorovi Timovi

„Dnes som mal sen. Bol som so svojimi priateľmi vonku a zrazu sme začuli hrozný hukot. Keď sme sa pozreli hore, videli sme obrie vojenské lietadlo. Zdalo sa, ako by padalo k zemi. To lietadlo vypadalo dosť futuristicky. Potom, čo nám lietadlo preletelo ponad hlavami, sme začuli veľkú explóziu. Ľudia začali utekať, mnohí boli v plameňoch. Bol tam totálny chaos, každý kamsi utekal. Pribehol som k nejakému človeku, keď som začul niečo ako dávku zo samopalu a ľudia kričali: ´To je invázia, to je invázia! Utekajte!´ Keď som sa pozrel pred seba, videl som obrovskú armádu vojakov približovať sa smerom k nám. Ľudia po dávkach zo samopalov padali ako nejaké stromy v lese. Pamätám si, že som sa pozrel pred seba a videl som nákladiak s nejakým drevom a odpadom na korbe. Skočil som hore, ľahol som si a tváril som sa, že som mŕtvy. V tom ma zočil nejaký vojak a približoval sa ku mne so svojou nabitou zbraňou. Potom som začul, ako niekto povedal: ´Nie prosím, ušetri jeho život a vezmi si môj!´ Vojak urobil, o čo bol požiadaný, a odišiel. O minútu prišiel ku mne iný vojak. Namieril na mňa zbraň a pozrel na veliteľa. Ten kývol hlavou, aby vojak strieľal! Cítil som, ako guľky prevŕtavali moje telo a ľudia kričali a ja som vedel, že je koniec.“

 

red-dawn

(http://live.drjays.com/index.php/2012/08/13/first-trailer-for-the-new-red-dawn/)

Užívateľ Artmeus, 2012forum.com

„Tu je sen, ktorý som mal nedávno. Tento sen sa odohrával iba pár rokov odo dneška.  Rusko a Čína na nás útočili. Boli sme taká malá skupinka – niekoľko desiatok civilistov, asi 50 vojakov armády Spojených Štátov a 100 čínskych vojakov, ktorých sme držali ako vojnových zajatcov. Boli sme v nejakom horskom masíve v Amerike, asi niekde v Colorade. Na oblohe sme videli rakety, ktoré padali dole a zasahovali miesta. Keď raketa dopadla, videli sme ju explodovať a potom vyšľahla biela explózia.  Boli tam stovky rakiet a stále sme cítili otrasy po ich dopade aj napriek tomu, že sme boli v horách. Podivné bolo, že hoci sme boli v polovici zimy, kvôli nukleárnym explóziám boli veľké zmeny v atmosfére, takže nikde nebolo snehu a v horách bolo len blato. Blato a bahno boli všade, a väčšina z nás bola nimi pokrytá. Využívali sme zajatcov, aby nám pomohli stavať podzemné bunkre a kryty. Mali sme len trochu jedla a munície, hlavne od armády.

V našej malej skupinke boli ľudia zo všetkých odvetví – od farmárov, cez počítačových odborníkov až po učiteľov. Nás, civilistov, bolo asi 30-35, potom tam boli americkí vojaci a tí čínski zajatci. Používali sme takú malú vojenskú vysielačku, armáda ňou informovala veliteľstvo.  Bol to jediný spôsob komunikácie, všetko ostatné bolo zničené čínskou armádou.  Zdalo sa, že číňania a rusi sem nabehli veľmi rýchlo, naša vláda nedokázala na ich útok vôbec reagovať.  Pamätám sa, že v tom sne vypadala obloha naoranžovo a vo vzduchu bolo cítiť síru. Všade bolo také množstvo čínskych vojakov, že keď číňania ostreľovali miesta s raketami, zasahovali aj svojich.  Ich rakety neboli moc presné, ale ich deštruktívna sila bola ohromná. Zdalo sa, že sme v tejto vojne asi mesiac. Tento sen sa mi sníval 23. Januára 2011.“

 

V roku 1937 spadol istý Američan menom Joe Brandt z koňa a utrpel slabý otras mozgu.  Na štyri dni sa dostal do nemocnice. Boli to najhoršie dni v jeho živote, pretože po nociach sa mu sníval desivý sen. Tam, kde sen jednu noc skončil, tam ďalšiu pokračoval. Joe Brandt bol vo svojich snoch svedkom toho, ako sa v budúcnosti polovica Californie prepadne do oceánu.

Dnes už možno povedať, že ak sa niečo takého naozaj udeje, nebude to nejaký spontánny prepad, ale udalosť vyvolaná kadejakými pulznými zbraňami na zmenu počasia, či masívnymi podmorskými jadrovými výbuchmi. Bude to súčasť III. svetovej vojny, i keď sa tak stane tesne pred inváziou. A toto sa bude diať po celom svete – rôzne proroctvá priamo predpovedali podobný osud aj napr. Londýnu, či Marseille. Práve preto je  prípadná III. svetová vojna považovaná v Amerike za tú biblickú „Apokalypsu“, či „Veľké súženie.“

„Opäť som počul ten divný zvuk … slabý zvuk to bol … podozrivé ticho. Nevidia tí ľudia, že sa niečo deje? NIEČO VEĽKÉ PRICHÁDZA, NEVIEM ČO, ALE NIEČO VEĽKÉ PRICHÁDZA …. Vo vzduchu bolo niečo cítiť. Niečo ako síru, kyselinu sírovú, smrť … Vedel som, že sa čosi deje. Nemohol som sa ani pohnúť, len čakať. Pozrel som na hodinky . BOLO 5 MINÚT DO ŠTVRTEJ, SLNEČNÉ POPOLUDNIE. Potom to prišlo, nebolo to nič. Slabý, srandovný otras. Ľudia sa smiali, tiež som sa smial. Uľavilo sa mi a bol som sklamaný. Toto bolo to, na čo som čakal?

Potom to prišlo, ale ako to prišlo! Z ničoho nič, pre Kristove rany, z ničoho nič. Všade hučali sirény. Cítili ste to dlho pred tým, ako to prišlo. Akoby už cesta nechcela viac držať pokope. Ďalší otras, slabý. Videl som centrum Hollywood Belvederu, zdalo sa, že sa prelomilo na dve časti. Zdalo sa, akoby bola jedna časť tlačená nejakou obriou lopatou. Prelomilo sa to na dve časti. POTOM SOM POČUL STRAŠNÝ ZVUK, TAKÝ, AKÝ SOM NIKDY PRED TÝM NEPOČUL. STOVKY ZVUKOV. Ženy, deti – všetci utekali na vedľajšiu cestu. Nedá sa to opísať. DOSLOVA ICH TO DVIHLO DO VZDUCHU.  Bolo to neskutočné. Zobudil som sa, už nikdy viac nechcem mať ten strašný sen.

Opäť ten sen, opäť som tam bol. Všade plač a nariekanie. Bol som tam, priamo v centre diania. Ušné bubienky mi šli prasknúť. Všade hluk. Ľudia padali, niektorí z nich boli ťažko zranení. Kusy budov, črepiny, úlomky lietali vzduchom. Jeden taký kus ma zasiahol priamo do tváre, ale necítil som to.

Chcel som sa zobudiť, ale nešlo to. Nadvihlo ma to hore. Možno som zomrel, neviem. Zrazu som bol nad mestom. Videl som, ako sa celá doska nakláňa smerom k oceánu, ako nejaký piknikový stôl. Budovy stáli, stáli lepšie, než si viete predstaviť. Ľudia to videli a snažili sa do nich dostať.  Bolo to neuveriteľné. Všetko ostatné sa ničilo a rozbíjalo, ale tie budovy stáli. Zrazu sa začali budovy sypať ako nič, všade rev a plač, ľudia kričali ako šialení. Ďalšie zemetrasenie, trvalo asi dvanásť sekúnd. A videl som ulice Los Angeles a všetko medzi San Bernardinom a L.A. sa potápalo do oceánu.

Teraz oceán postupoval, šíril sa krajinou ako nejaký had.  Bol som zvedavý, ako dlho to celé trvalo. Pozrel som na hodinky. BOLO 4:29. CELÉ SA TO UDIALO ZA POL HODINU!

Potom prichádzali vlny. Veľké vlny. Desivé vlny. Boulder Dam sa prelomil, šiel dole. Stále bolo denné svetlo. A potom som počul núdzové vysielanie, ktoré hlásilo: ´Tu je California. Potápame sa do mora. Bežte na vyvýšené miesta, bežte do hôr. Všetkým štátom na západe – tu je California …´ Opakovalo sa to stále dookola, zdalo sa mi, že celé hodiny. Tie slová budem počuť do konca života.

Zobudil som sa, bol to len sen. Zajtra ma pustia z nemocnice, konečne pôjdem domov.“

 

Neuveriteľný je príbeh Holanďana Fransa Gunninka, ktorý stavia napodobeninu Noemovej archy. Plavidlo je takmer z polovice také veľké ako to z Biblie a hovorí sa mu Fransova archa. A prečo vlastne pán Gunnink stavia takúto loď? Pretože sa mu snívalo, že jedného dňa bude polovica Holandska zatopená vodou.

„Žijeme blízko mora a asi tak pred 14 rokmi sa mi snívalo, že som videl vlny drviť miestnu hrádzu počas strašnej búrky. Tú noc sa mi toto snívalo.“ –  Interview pre creation.com

„Snívalo sa mi, že časť Holandska bola zatopená. Na druhý deň som sa rozhodol, že si postavím Noemovu archu.“ –  Interview pre today.com

http://creation.com/one-man-and-a-vision-johan-huibers-ark-builder-in-netherlands – rozhovor s Fransom Gunninkom + fotografie jeho archy

 

Užívateľ Kenmore Thompson, youtube.com

„Poviem vám o sne, ktorý som mal minulú noc. Bol … divný. Snívalo sa mi, že sme niekam pochodovali. Prišlo mi, že pochodujeme do niečoho, ako čínsky koncentračný tábor, alebo niečo také. Áno, bolo to skutočne divné. Vojaci boli všade okolo nás, boli tam niektorí moji priatelia, rodina, všetci pochodovali. Bolo to také depresívne, keď sme prechádzali okolo vojakov, barikád, atď.“

 

 

Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi 2

18.03.2017

Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev viac »

Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi

10.03.2017

Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev viac »

Update

07.03.2017

Po zrelej úvahe som sa rozhodol vymazať nasledujúce články: Barack Obama: hviezda proroctiev a predpovedí Budeme v budúcnosti svedkami čipovania? Podivné proroctvá a sny: zruší Obama tohtoročné viac »

uber, cabify, taxík

Taxikári v Barcelone sa rozhodli ukončiť protestnú akciu

24.01.2019 10:22

Časovo neobmedzený štrajk organizovali aj taxikári v hlavnom meste Madrid.

Polícia, Nemecko, kukláči

V Berlíne bola vykonaná razia pre pašovanie zbraní zo Slovenska

24.01.2019 10:19

Vyšetrovaných je údajne desať obvinených z pašovania a ďalšieho predaja upravených pištolí zo Slovenska.

Kim Čong-un, KĽDR, Severná Kórea

Kim nariadil prípravy na druhý summit s Trumpom

24.01.2019 10:13

Vyjadril tiež spokojnosť s nedávnym stretnutím svojho vyslanca s americkým prezidentom.

Thajsko, Nasťa Rybka

Lukašenko pomáha sexi Rybke z ruskej siete

24.01.2019 10:00

Vašukevičová, ktorá o sebe tvrdila, že má dôkazy o zasahovaní Kremľa do amerických prezidentských volieb, je po trištvrte roku znova na slobode.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 26
Celková čítanosť: 148090x
Priemerná čítanosť článkov: 5696x

Autor blogu

Kategórie