Založ si blog

O množstve spasených a zatratených

„Väčšia časť ľudstva si vybrala byť radšej zatratená, než ako by mala milovať Všemohúceho Boha“ – sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

„Prevláda názor, že väčšia časť dospelých je stratená“ – sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

„Väčšia časť ľudstva stále hovorí Bohu: Pane, mi Ti nebudeme slúžiť; radšej budeme otrokmi diabla zatratení v pekle, akoby sme mali byť Tvojimi služobníkmi. Beda! Väčšina nielen že nemiluje Teba, Ježišu, ale Ťa uráža a zapiera Ťa. Koľko je len krajín, kde je sotva nejaký katolík a zvyšok sú bezbožníci a heretici! A oni všetci sú bezpochyby na ceste do zatratenia“- sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

„Koľko je tých, ktorí milujú Teba, ó Pane? Ako máličko ich je! Vyvolených je ďaleko menej, ako zatratených. Beda! Väčšia časť ľudstva žije v hriechu slúžiac diablovi a nie Ježišovi Kristovi. Ó Spasiteľu sveta, ďakujem Ti, že si nás povolal a dovolil žiť nám v pravej viere, ktorú Rímskokatolícka cirkev vyučuje… Ale beda, ó môj Ježišu! Ako je len málo tých, ktorí žijú vo svätej viere. O Bože!  Viac je tých mátajúcich v temnote nevery a falošných učení. Pokoril si sa smrťou na kríži pre spásu ľudí a títo nevďačníci sa ťa zdráhajú poznať. Ó modlím sa k Tebe, Všemocný Bože, absolútne a nekonečné Dobro, aby všetci ľudia poznali Tvoju lásku“ –  sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

 

„Mali sme veľké šťastie, že sme sa narodili v náručí Rímskokatolíckej cirkvi, v kresťanských a katolíckych kráľovstvách. Tejto milosti sa nedostalo väčšej časti ľudstva, ktorá sa narodila medzi modlárov, mohamedánov, či heretikov… Akí by sme mali byť vďační potom Ježišovi Kristovi za tento dar viery! Čo by z nás bolo, keby sme sa narodili v Ázii, Afrike, Amerike, alebo v ríšach heretikov a schizmatikov? Ten, kto neverí, bude zatratený. Takže by sme pravdepodobne všetci boli stratení.“ –  sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

 

„V čase veľkej potopy za dní Noema, bolo takmer celé ľudstvo zničené, len osem ľudí sa zachránilo na Arche. Aj v našich dňoch je záplava, nie vody ale hriechu, neustále pohlcujúca zem, a z tejto záplavy sa ich len nemnoho zachráni.“ – sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

 

„Svätá Tereza nikdy neupadla do smrteľného hriechu a predsa jej Pán ukázal miesto v pekle pripravované pre ňu. Nie preto, že by si snáď peklo zaslúžila, ale preto, že ak by sa nevzdala stavu vlažnosti, v ktorom sa nachádzala, stratila by na konci milosť Božiu a bola by zatratená“ – sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

 

„Všetci ľudia si želajú byť spasení, avšak väčšia časť neprijme prostriedky spásy, upadá do hriechu a je stratená… Vyvolených je ďaleko menej ako zatratených“ – sv. Alfonz Maria Liguori, učiteľ cirkvi

 

„Tí, ktorí majú byť spasení ako svätci, ale túžia byť spasení ako nedokonalé duše, nebudú spasení.“ – sv. pápež Gregor Veľký, učiteľ cirkvi

 

„Je mnoho, ktorí sú vovádzaní do viery, ale len nemnoho, ktorí uzrú nebeské kráľovstvo. Koľkí sa zhromaždili (v tomto chráme) na oslavu dnešného sviatku: zaplnili sme kostol od jednej steny po druhú. Avšak kto vie, koľko je (naozaj) tých, ktorí budú vybraní do spoločnosti vyvolených?“ –  sv. pápež Gregor Veľký, učiteľ cirkvi

 

„Čím je (vo svete) viac zlých, tým väčšmi musíme s nimi trpieť v trpezlivosti. Pretože je málo zŕn nosených do stodoly, ale vysoké sú hromady pliev spálených ohňom.“ – sv. pápež Gregor Veľký, učiteľ cirkvi

„Archa plaviaca sa uprostred vôd (potopy) bola symbolom Cirkvi: široká dole, úzka navrchu… Tam kde boli zvieratá bola široká, tam kde ľudia, úzka. Pretože aj Cirkev je široká v počte ľudí pozemsky zmýšľajúcich a úzka v počte tých uvažujúcich duchovne –  sv. pápež Gregor Veľký, učiteľ cirkvi

„Ako človek žije, tak aj umrie.“ – sv. Augustín, učiteľ a doktor Cirkvi

„Niet pochýb o tom, že len nemnoho je spasených.“ – sv. Augustín, učiteľ a doktor Cirkvi

„Ak túžite žiť tak, ako (žijú) masy, potom nebudete medzi tými pár, ktorí prejdú úzkou bránou.“ – sv. Augustín, učiteľ a doktor Cirkvi

„Jeden zo sto tisíc hriešnikov, ktorí hrešia až do konca svojho života, bude horko-ťažko zachránený.“ – sv. Augustín, učiteľ a doktor Cirkvi

„Čo si myslím? Koľko obyvateľov tohto mesta bude azda spasených? To čo vám poviem, bude hrozné, avšak nebudem to pred vami ukrývať. Z tohto husto osídleného mesta, obývaného tisícmi ľudí ani nie sto bude spasených. Mám dokonca pochybnosti, či to bude až toľko!“ – sv. Ján Chryzostom, otec a učiteľ Cirkvi

 

„Nehovorím unáhlene, ale podľa toho, čo cítim a čo si myslím. Nemyslím si, že veľa kňazov je spasených, ale že tých, ktorí sú zatratení, je ďaleko viac.“ –  s v. Ján Chryzostom, otec a učiteľ Cirkvi

 

„Ak chcete mať istotu, že ste medzi vyvolenými, snažte sa byť jedným z mála, nie z množstva. A ak ste si celkom istí, že budete spasení, buďte tým z minima a nie z mála. Jednoducho nenasledujte väčšinu ľudstva, ale tých, ktorí prechádzajú úzkou bránou, ktorí odmietajú svet aby sa oddali modlitbe, ktorí nikdy nepoľavujú vo svojom úsilí či je deň a či noc dosahujúc tak večného požehnania.“ – sv. Anselm, otec a doktor Cirkvi

 

„Kristovo stádo je nazývané „malým“ (Lk 12:32) v porovnaní s množstvom zatratených.“ – sv. Bede Ctihodný, otec a doktor cirkvi

 

„Väčšia časť ľudstva nebude hodná krvi Kristovej a bude Ho urážať.“ – sv. Izidor sevilský, otec a doktor cirkvi

„Väčšina ľudí nezazrie Boha, okrem tých, ktorí žili spravodlivo, očisťovaní poctivosťou a každou inou cnosťou.“ – sv. Justín martýr

„Je len málo vyvolených, ktorí budú spasení.“ – sv. T. Akvinský

„Len málo ľuďom bude dané spoznať pravú Cirkev v temnote toľkých schiziem a kacírskych hnutí a ešte menej ich bude milovať pravdu…“ – sv. Robert Bellarmine, učiteľ Cirkvi

„Zlá spoveď posiela do zatratenia väčšinu kresťanov.“ – sv. Tereza z Avily, učiteľka Cirkvi

 

„Mám hlboký smútok pre množstvo duší, ktoré samé seba odsúdili do pekla, hlavne tých luteránskych… Videla som padať duše do pekla (v množstvách) ako snežné vločky – sv. Tereza z Avily, učiteľka Cirkvi

 

„Ako veľa je tých, ktorí sú povolaní a ako málo je vyvolených! Ak sa o seba nestaráte, vaše zatratenie je istejšie ako vaša náprava, pretože cesta vedúca k večnému životu je taká úzka.“ – sv. Ján z kríža, učiteľ cirkvi

 

„Počet vyvolených je tak malý, že keby sme ho poznali, nariekali by sme v úzkosti; jeden tu a jeden tam…“ – sv. Louis de Montford

 

„Obrovské množstvo ľudí padá do útrob pekelných a podľa viery každý, kto umrie v stave smrteľného hriechu, je odsúdený na veky vekov. Každý deň umrie asi 80 tisíc ľudí. Koľkí z týchto ľudí umrú v smrteľnom hriechu a koľkí z nich budú zatratení! Pretože aký bol ich život, taký bude aj ich koniec.“ – sv. Anton Maria Claret

„Budeme spasení? Pôjdeme do neba? Nevieme, deti moje, vôbec nevieme. Ja sa však trasiem keď vidím aké množstvá duší sú stratené v týchto dňoch. Padajú do pekla ako (zoschnuté) listy zo stromov, keď sa blíži zima.“ – sv. J.M. Vianney

 

„Obrovské množstvá kresťanov sú stratených.“ – sv. Leonard

 

„Och! Aké množstvá ľudí neustále žijú v stave zatratenia!“ – sv. Vincent de Paul

 

„Raz mi boli ukázané dve cesty. Jedna bola široká pokrytá pieskom a kvetmi, plná radosti, hudby a všetkých druhov potešenia. Ľudia po nej kráčali tancujúc a zabávajúc sa. Prišli až na koniec cesty bez toho, aby si to vôbec všimli. A na tom konci bola strašná priepasť – peklo. Duše do nej bezhlavo padali. Tak ako kráčali, tak do nej padali. A počty tých ľudí boli tak obrovské, že nebolo možné ich spočítať. Tiež som však videla inú cestu, alebo skôr chodník, pretože bola úzka, plná bodliakov a kameňov. Ľudia, ktorí po nej kráčali, mali slzy na krajíčku okusujúc všetky druhy utrpenia. Niektorí z nich prepadli na kameni, ale ihneď vstali a pokračovali ďalej. Na konci (tejto) cesty bola nádherná záhrada naplnená všetkými druhmi radosti a tieto duše do nej vstupovali. A prakticky okamžite zabudli na všetko svoje (predošlé) utrpenie.“ – z diára sv. Faustíny Kowalskej

 

„Premýšľajte o hrôzach pekla, ktoré budú trvať naveky, a to len kvôli ľahko vykonateľnému smrteľnému hriechu. Musíte sa veľmi snažiť, aby ste boli medzi tými nemnohými vybratými. Premýšľajte o večných plameňoch pekelných a nad tým, ako málo ľudí je spasených.“ – sv. Benedict Labre

 

„Množstvá zatratených sú nespočítateľné.“ – sv. Veronica Guliani

 

„Bratia, spravodlivý človek bude horko-ťažko zachránený. Čo potom ale hriešnik?“ – sv. Arsénius

 

„Medzi dospelými je málo spasených kvôli hriechom tela. S výnimkou tých, ktorí zomrú ešte vo svojom detstve, väčšina ľudí bude zatratených.“ – sv. Remígius Remešský

 

„Väčšie množstvo kresťanov je zatratených. Osudy tých, ktorí umrú v jeden deň sú takéto: máličko – ani nie desať ľudí – ide priamo do neba. Veľa ich putuje do očistca. A tých, ktorí padajú rovno do pekla, je toľko, ako snežných vločiek uprostred zimy.“ – bl. Anna Maria Taigová

 

„Svätý Macarius raz našiel lebku a spýtal sa jej, komuže patrila. „Pohanovi!“ dostalo sa mu odpovedi. „A kde je tvoja duša?“ pokračoval. „V pekle.“ Macarius sa potom spýtal lebky, ako hlboko je jej miesto v pekle. „Je to tak ďaleko ako je zem ďaleko od neba.“ – „A sú tam ešte aj iné duše, hlbšie uložené?“ – „Áno! Duše Židov.“ – „A ešte nejaké iné duše, okrem židovských?“ – „Áno! Duše zlých kresťanov, ktoré boli vykúpené krvou Kristovou a toto svoje postavenie brali tak lacino.“ – bl. Jakub z Voragine

 

„Bojím sa posledného dňa, dňa súdu a múk, nešťastia a utrpenia, hmly a temnoty, toho Dňa ktorého, ak sa bojí spravodlivý, o čo viac by som sa mal báť ja: bezbožný, úbohý a nevďačný hriešnik!“ – blahoslavený Sebastian Valfre

 

„Tí, ktorí kráčajú cestou spasenia, sú v menšom počte kvôli hriechom a návykom na hriech v mladosti, ktoré sú naďalej živené. Vďaka tomuto vrhol Lucifer toľko duší do pekla a robí tak každý deň prelievajúc množstvo národov z jednej jamy do jamy temnoty a falošných učení, akými sú herézie a falošné sekty bezbožníkov.“ – Bl. Mária Agreda

 

„Väčšina duší sa zjaví pred súdom s holými rukami. Nespravili pre svoju spásu nič.“ – Bl. Mária Agreda

 

„Toľko ľudí zomiera a takmer všetci idú do pekla!“ – bl. Jacinta z Fatimy

 

„Keď si vezmeme správanie väčšiny ľudstva, len malá časť z neho je spasená.“ – sestra Lucia z Fatimy

 

http://catholicismhastheanswer.com/quotes-on-the-fewness-of-the-saved/

 

 

* * *

Dnes je pravdepodobne viac ľudí závislých na („mäkkej“) pornografii – čo je smrteľný hriech – ako bolo všetkých žijúcich ľudí v roku 1917, keď sa vo Fatime zjavila Panna Mária.

John Henry Westen Show, 26. 9. 2019

 

Rozdiely medzi veriacim kresťanom a „kultúrnym“ kresťanom, či ateistom sú neprekonateľné. Ten prvý verí, že Ježiš Kristus bol skutočným Bohom v ľudskom tele, ktorý bol ukrižovaný, zomrel, no tretieho dňa vstal zázračne z mŕtvych. Táto jeho obeta priniesla jeho nasledovníkom možnosť byť raz spasený – dostať sa do neba.

Naopak, „kultúrni“ kresťania, či ateisti tomuto neveria. V lepšom prípade bolo na tomto „príbehu“ niečo pravdivé (Kristus naozaj žil) a niečo nepravdivé (nevstal z mŕtvych, veď akoby mohol?), v horšom prípade je všetko postavené na vode.

Prvá skupina verí v existenciu duší, duchov, anjelov, démonov, Boha, ktorí aktívne zasahujú do našich životov. Druhá to pokladá za rozprávky a prvú skupinu za podivínov.

Jedným z najzákladnejších rozdielov je otázka života človeka: ateista verí, že život človeka v istom bode začal a v istom bode raz skončí.

Ja, ako katolík, mám na toto radikálne iný pohľad. Áno, život človeka v istom bode začal (od počatia, nie až od narodenia), ale už nikdy neskončí. Smrť je len prechod, ako keď prejdete z obývačky do spálne. Svojím životom, vierou/nevierou, láskou/neláskou k Bohu, rozhodujeme o tom, kde nakoniec strávime druhú časť nášho života, či to bude v nebi s Bohom, alebo v pekle s diablom.

Pritom platí, že nie dobrí ľudia sa dostanú do neba, ale svätí ľudia. Je preto bezpodmienečne nutné, aby sa dodržiavalo všetko, čo cirkev učí dodržiavať – návštevu kostola v nedele a sviatky, častú spoveď a prijímanie, život bez ťažkého hriechu. Kto toto nerobí, už sám seba odsúdil, podľa učenia Kristovho, starého 2000 rokov.

Amen!

Najhoršie svedectvo o pekle aké som kedy počul

08.05.2024

Témou pekla a toho ako vyzerá som sa zaoberal viac krát. Napísal som o svedectve sv. Dona Bosca na svojej stránke, či akési zhrnutie od exorcistov pre portál christianitas.sk. Ale svedectvo aké poskytol istý Afroameričan z Chicaga, bývalý člen miestneho drogového kartelu, je to najdesivejšie čo som kedy počul a úprimne – mal som dosť. Tento článok píšem čisto ako [...]

Príručka, ako sa zachovať počas nukleárneho a chemického útoku

10.04.2024

V období studenej vojny boli výcviky prežitia nukleárneho či chemického útoku vcelku bežnou praxou na školách a v zamestnaniach. Dnes však žijeme v dobe, kedy sa o podobných veciach už takmer 30 rokov nehovorí a tak nikto presne nevie, ako by sa mal v prípade podobných katastrofických scenárov zachovať. Možno by preto bolo dobré si nejaké veci pripomenúť. [...]

Nové predpovede odborníkov naznačujú, že budúca veľká vojna sa bude nápadne podobať na tú opísanú v katolíckych proroctvách

18.01.2024

Jedným skutočne zaujímavým kanálom na youtube je ten s názvom Whatifaltist, ktorý prevádzkuje kanadsko-americký polyhystor Rudyard Lynch. O kanály som písal v súvislosti s jedným jeho videom o prínose kresťanstva pre civilizácie: „Kresťanstvo upadá kvôli svojej otvorenosti voči nekresťanskému svetu a snahe odbúravať aj posledné povinnosti“ – (christianitas.sk) V [...]

Nancy Pelosiová

Bývalá šéfka Snemovne povedala Bidenovi, že podľa prieskumov nemôže Trumpa poraziť

18.07.2024 08:04

Bidenovo pokračovanie v kampani by podľa Pelosiovej mohlo tiež zmariť šance demokratov na získanie väčšiny v Snemovni reprezentantov.

valencia

Tragédia vo Francúzsku: Pri požiari bytovky zomrelo sedem ľudí, vrátane troch detí

18.07.2024 07:38, aktualizované: 08:51

Príčina požiaru zatiaľ nie je jasná. Hasiči z domu evakuovali 33 ľudí.

Joe Biden

Biden: Odstúpim z kandidatúry, len ak mi to povie 'Lord Všemohúci'. Prezident dostal covid

18.07.2024 07:14

Bidenove vyhlásenia prichádzajú uprostred rastúcich výziev od demokratov, aby stiahol svoju kandidatúru na znovuzvolenie.

čína požiar

Masívny požiar v čínskom nákupnom centre zabil najmenej 16 ľudí

18.07.2024 06:37

Požiar vypukol na prízemí 14-poschodového nákupného centra v meste C'-kung v provincii S'-čchuan.